National Flag Anthem of the Republic of China

Report

Shared:2024-04-15

Last updated:2024-04-15

9

283

National_Anthems_and_More

0M/ 0.1M

Introduction:

This project what you're looking is the flag anthem that is now used in the Olympics. This flag anthem was adopted in 1937 as a temporary anthem. After the Chinese Civil war in 1949, the flag anthem was still continued in this island, not the Mainland China. In 1983, instead of using the main Olympics anthem, they used it's own anthem, and the country 'Chinese Taipei'. An anthem of Chinese Taipei National anthem: https://planet.mblock.cc/project/3001022 (Educational purposes) Lyrics: Shān chuān zhuàng lì, wù chǎn fēng lóng, yán huáng shì zhòu, dōng yà chēng xióng. wú zì bào zì qì, wú gù bù zì fēng, guāng wǒ mín zú, cù jìn dà tóng. chuàng yè wéi jiān, miǎn huái zhū xiān liè, shǒu chéng bù yì, mò tú wù jìn gōng. tóng xīn tóng dé, guàn chè shǐ zhōng, qīng tiān bái rì mǎn dì hóng; tóng xīn tóng dé, guàn chè shǐ zhōng, qīng tiān bái rì mǎn dì hóng!

Instructions:

If you've expereinced asynchronisation or delays, use computer instead, press the green flag again or click the flag to play the sound accurately (Not recommended adding this project into the studio.)

Favorite